یکی بود، دو تاشد، سه تا بود چهار تا شد، چهار تا بود پنج تا نبود، شیش تا بود هفت تا نبود، هشت تا نبود که بود، و دهمی همون زنک بود که خواب نبود، یکی بود دو تا نشد، سه تا شد چهار تا نشد، پنج تا شد شیش تا نشد، هفت تا شد هشت تا نشد، نه تا شد ده تا نشد...یکی بود یکی نبود، که ده تا شد صد تا نشد، ماهی بود، خدا نبود، کاهی بود جدا نبود، راهی بود که آشنا نبود... جایی بود جابجا نبود، چاهی بود تهش نبود...

خری بود که هُش نبود

بزی بود دُرُش نبود

شیری بود چکش نبود

اژدهایی بود جکش نبود

دُمی بود دمش نبود

پری بود پرش نبود

فری بود که فرزنش نبود

شَمری بود که شهر نبود

ماهی بود گدا نبود

شاهی بود که کدخدا نبود

پس بدون اون زنکش یازده بود

زنی بود که زن خدا نبود

مردی بود که ازش جدا نبود

قبری بود که سرش پیدا نبود

گوری بود که ازش دور نبود

کوری بود که اژدها نبود

جوری بود که به جیرش نبود

حوری بود که به زیر کعبه بود

قوری بوده که به زیر قبره بود

موری بود که همون اکبره بود

ماری بود که همون اصغره بود

جاری بود که ولی جارچی نبود

قاری بود که اسمش کهف نبود

سکه ای بود که از صدف نبود

خسرویی بود که به شیرینش بود

اژدری بود که پشت سکه بود

مادری بود که ازش خواب ربود

همسری بود که همون ... بود

پسری بود که ... اون نبود

و خری بود که ... بربود

و بزی بود که ... بستود

و زمین بود که گرمش نببود

و آن هندوانه بود، ... را بوجود

و علی مسیح خود را بسرود

منبع : دجال المسیح ... حیوآنجیرجیرک منبع : دجال المسیح ... حیوآنجیرجیرک منبع : دجال المسیح ... حیوآنجیرجیرک
برچسب ها : نبود، ,نشد، ,بود، ,چهار ,نبود